Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Μετακίνηση - Μεταφορά Ζώων Συντροφιάς..

 

Άρθρο 10: Μετακίνηση/μεταφορά Ζώων Συντροφιάς

 

1. Η ταυτόχρονη μετακίνηση/μεταφορά μέχρι πέντε ζώων συντροφιάς τα οποία συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι΄ αυτά, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη τους στην διάρκεια της μετακίνησής τους και τα οποία δεν προορίζονται για πώληση ή για μεταβίβαση σε άλλον ιδιοκτήτη, θεωρείται μη εμπορική μετακίνηση και διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 2003 «για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου» 

2. Η ταυτόχρονη μετακίνηση/μεταφορά άνω των πέντε ζώων συντροφιάς, με τον ίδιο ή διαφορετικό προορισμό, με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, θεωρείται εμπορική μετακίνηση και διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ.184/1996 (ΦΕΚ Α 137/1996) και του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά» 

3. Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθμίσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς καθώς και στα ταξί, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους. 

4. Τα επιβατηγά πλοία υποχρεωτικά διαθέτουν καθαρά κλουβιά, προστατευόμενα από αντίξοες καιρικές συνθήκες για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς.
 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων